نمونه قرارداد فروش واحد مسکونی

نمونه قرارداد فروش واحد مسکونی

قرارداد فروش واحد مسکونی

قرارداد حاضر در تاریخ ………… فیمابین سازمان ………………. به نمایندگی آقای …………. كه در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یك طرف و ………… فرزند ………. بشماره شناسنامه ……….. صادره از ……… ،كه از این پس خریدار نامیده میشود از طرف دیگر به شرح مواد آتی منعقد گردید :

ماده1- موضوع قرارداد :

فروش یك واحد مسكونی از فاز …….. در بلوك ………. بشماره واحد ……….. به مساحت تقریبی ………. مترمربع واقع در …………………. كه عملیات ساختمانی وتأسیساتی آن كاملاً خاتمه یافته و آماده تحویل می‌باشد.

1- امكانات تكمیلی بلوك به شرح ذیل می‌باشد كه خریدار با امضای قرارداد اقرار به آگاهی از آن می‌نماید:

1-1- سیستم گرمایش كلیه واحدها از طریق پكیج یونیت.

1-2-سیستم سرمایش واحدها به وسیله كولرآبی می‌باشد(نصب كولربه عهده خریدار می‌باشد).

1-3- آشپزخانه به صورت Open می‌باشد.

1-4- فرش كف و اتاق خوابها از نوع سرامیك .

1-5- نصب و رنگ آمیزی كمد چوبی.

1-6- رنگ آمیزی سقف و دیوارها.

1-7- عایق كف و دیوار سرویس ها

2- واحد مسكونی موضوع قرارداد دارای برق اختصاصی و بلوك نیز دارای برق عمومی ، آب و گاز مشترك می‌باشد و شامل پاركینگ و انباری نمی‌باشد.

ماده 2- مبلغ قرارداد :

1- بهای موضوع قرارداد مطابق نظریه کارشناسی مورخ………………. به مبلغ ………….. ( ……………….ریال) از قرار هر مترمربع……….ریال می باشد.

2- ………. درصد ازکل مبلغ ، معادل …………… (…………….) ریال به صورت نقد از سوی خریدار پرداخت شده است.

3-خریدار باقیمانده مبلغ قرارداد ( ………….. درصد) را که معادل …… (………….) ریال می باشد طی مدت………ماه و در…….قسط ……… ماهه که هر قسط معادل ……………. (……………..ریال ) به به صورت چک به تاریخ های ………… ارائه نموده است.

تبصره 1 : تسویه حساب نهایی بر اساس متراژ مندرج در صورتجلسه اسناد تفکیکی اداره ثبت صورت خواهد پذیرفت.

تبصره 2 : خریدار بابت تضمین پرداخت اقساط و تامین خسارات احتمالی ناشی از عدم تادیه به موقع اقساط ، چکی به مبلغ …………. (……………………ریال) عهده بانک………….. به فروشنده تحویل داده است که پس از وصول اقساط مربوطه از سوی فروشنده آزاد خواهد گردید ، فروشنده مجاز است در صورت تاخیر در پرداخت اقساط از جانب خریدار کل مبلغ چک را به اجرا گذاشته و به تشخیص خود خسارت وارده را برداشت نماید .

ماده 3 – تعهدات طرفین :

الف) تعهدات فروشنده :

1- تحویل واحد مسکونی ظرف مدت ……… روز به خریدار پس از ابلاغ قرارداد حاضر.

2- پرداخت هرگونه مالیات و عوارض قانونی تا تاریخ انعقاد قرارداد حاضر.

3- انتقال رسمی ملك در صورت فراهم بودن موجبات انتقال موضوع قرارداد پس از تسویه حساب كامل از طرف خریدار.

ب) تعهدات خریدار :

1- خریدار متعهد گردید ظرف مهلت تعیین شده از سوی فروشنده جهت تحویل گرفتن موضوع قرارداد اقدام نماید، تحویل نگرفتن موضوع قرارداد از سوی خریدار موجب حق فسخ برای فروشنده خواهد شد.

2- موضوع قرارداد دارای كاربری مسكونی می‌باشد و خریدار مجاز به تغییر آن نخواهد بود.

3- خریدار متعهد گردید در موعد و دفترخانه ای که از سوی فروشنده تعیین می شود جهت تنظیم سند رسمی انتقال حاضر گردد.

4- موضوع این قرارداد قبل از تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار کلا یا جزئا قابل واگذاری به غیر ولو به صلح ، وكالت و … نمی باشد مگر پس از اخذ موافقت کتبی از فروشنده .

5- خریدار حق دخل و تصرف و انجام تغییرات داخلی و خارجی ، افزودن بالكن و یا هر نوع تغییراتی كه به نحوی با مشاعات و یا اضافه شدن به فضای مورد استفاده و یا موارد فنی ساختمان ، بلوك و … مرتبط می‌باشد را ندارد مگر با اخذ مجوز كتبی از نماینده فروشنده.

6- هزینه های عمومی ضروری در این مدت پس از تحویل واحدها نسبت به سهم هر واحد بر حسب متراژ مفید محاسبه و توسط خریدار پرداخت خواهد شد.

ماده4- شرایط خصوصی :

1- مفاد این قرارداد شامل پاركینگ و انباری نبوده و خریدار مدعی هیچ حقی از این حیث نیست.

2- پرداخت كلیه هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال جهت ارائه به دفترخانه به عهده فروشنده می‌باشد و هزینه نقل و انتقال بالمناصفه خواهد بود.

ماده 5 – شرایط فسخ قرارداد :

1- عدم اجرای هر یك از تعهدات ( نفیاً یا اثباتاً ) از سوی خریدار موجب حق فسخ برای فروشنده می‌باشد.

2- عدم پرداخت هریك از اقساط ثمن معامله در هر مرحله موجب حق فسخ برای فروشنده بوده و مشارالیه    می تواند بدون نیاز به تشریفات اداری و قضائی رأسا نسبت به فسخ قرارداد ، تصرف ملك و یا واگذاری آن به اشخاص ثالث طبق صلاحدید خود اقدام نماید.

تبصره : در صورتی که قرارداد حاضر به دلایل فوق از طرف فروشنده فسخ گردد ، هزینه ای معادل یک درصد مبلغ قرارداد به عنوان خسارت محاسبه و دریافت خواهد شد .

3- چنانچه فروشنده مطابق بند 2 همین ماده حق فسخ پیدا نماید ولی از حق خود استفاده نکند، به ازای هر روز تاخیر خریدار از پرداخت اقساط، مشمول 15/0 درصد جریمه بر مبنای اصل بدهی مربوط به هر قسط خواهد گردید.

4- کلیه خیارات قانونی از خریدار اسقاط گردید .

ماده 6 – حل اختلاف :

اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد حاضر از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق، مراجع قضایی تعیین تکلیف خواهند نمود .

ماده 7 – نشانی طرفین :

فروشنده : ………………………………………………

خریدار : ……………………………………………………………………………………………….. ، تلفن : …………………..

ماده 8 – تعداد نسخ قرارداد :

این قرارداد در 4 نسخه تنظیم و امضاء و مبادله گردیده و كلیه نسخ دارای اعتبار یكسان می‌باشند.

 

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.