نمونه قرارداد حق التدریس

نمونه قرارداد حق التدریس

 

نمونه قرارداد حق التدریس

ماده ( 1 ) – زمان اجراي اين قرارداد از تاريخ ……… لغايت ……… براي مدت ……… هفته ( يك نيمسال ) مي باشد.

 ماده (2 ) – ميزان حق التدريس در دانشگاهها براي دروس نظري و عملي مطابق با آئين نامه هاي وزارت علوم تحقيقات و فناوري و همچنين مصوبات هيات امناي دانشگاه ه هاي منطقه مي باشد كه در مقابل گواهي انجام كار از طرف واحد مربوطه از محل اعتبارات دانشكده قابل پرداخت است.

 تبصره : پرداخت كامل حق التدريس منوط به تحويل اوراق امتحانات كتبي و ليست كامل نمرات امتحان همان نيمسال مي باشد.

 

 ماده ( 3 ) – تعهدات مدرس :

  • أ‌   – خانم / آقاي …………. بموجب اين قرارداد موظف است طبق برنامه اي كه از طرف دانشكده تعيين مي شود براي تدريس درس حضور يافته و پس از انجام امتحانات اوراق امتحانات كتبي و نمرات امتحاني را در ظرف 10 روز به دانشكده تحويل نمايد . چنانچه بعضي از جلسات درس به علل موجه عدم حضور مدرس تشكيل نشود مدرس مكلف است با اطلاع قبلي دانشكده جلسات تشكيل نشده را به نحو مقتضي جبران نمايد و در صورت غيبت موجه براي جلسات تشكيل نشده حق التدريس پرداخت نخواهد شد و مدرس مكلف به جبران جلسات تشكيل نشده با اطلاع دانشكده مي باشد ، و براي اين جلسات فقط نصف حق التدريس را دريافت خواهد كرد . در صورت حضور مدرس و عدم تشكيل جلسات درس به عللي خارج از اراده و بدون اطلاع قبلي وي براي جبران جلسات تشكيل نشده   موسسه مي تواند با توافق مدرس اقدام نمايد و مدرس مي تواند براي تدريس اين جلسات اضافي     حق التدريس اضافي مطالبه نمايد
  • ب‌   – شركت در جلسات امتحاني كه عند الزوم از طرف دانشكده در ارتباط با دروس موضوع اين قرارداد تشكيل مي شود اجباري و جزء وظايف آموزشي مدرس محسوب مي گردد .
  • ت‌   – مدرس نمي تواند تعهدات مندرج در اين ماده را به صورت كلي يا جزيي به غير واگذار نمايد.
  • ث‌   – مدرس تعهد مي نمايد كه مجموع ساعات تدريس وي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي از حداكثر ساعات مندرج در آئين نامه حق التدريس اساتيد مدعو تجاوز ننمايد

 

ماده (4 ) –   تدريس در موسسه طبق اين قرارداد جنبه موقت داشته و در هيچ مورد نمي تواند مبناي استخدام يا تبديل وضع مدرس بصورت عضو هيات علمي موسسه قرار گيرد و تدريس طبق اين قرارداد مويد هيچگونه سمت رسمي دانشگاهي نمي باشد.

ماده ( 5 ) – موسسه مي تواند در صورتي كه صلاح بداند اين قرارداد را با اطلاع قبلي يك ماهه فسخ نمايد.

ماده ( 6 ) – در صورتي كه مدرس قرارداد را بدون رعايت ماده 5 فسخ نمايد و يا بدون عذر موجه در كلاس درس حاضر نشود و يا از انجام امتحانات و تحويل اوراق استنكاف نمايد ، ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملزم مي شود دو برابر وجوهي را كه به موجب اين قرارداد دريافت داشته است به دانشگاه مسترد دارد.

 تبصره : تشخيص عذر موجه به عهده دانشگاه مي باشد.

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.