نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه خرید ملک )

نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه خرید ملک )

وکالت ( وکالت نامه خرید ملک )

موکل : خانم / آقای ………………… نام پدر ………………. نام مادر ………………… شماره شناسنامه ……… صادره از ……….. متولد …………. ساکن :…………………………………………………………

وکیل : خانم / آقای ……………….. نام پدر ………………. نام مادر ………………… شماره شناسنامه ……… صادره از ……….. متولد …………. ساکن :…………………………………………………………

مورد وکالت : خریداری قطعی یا قبول مصالحه قطعیه هر نوع ملک و مستغل اعم از عرصه و اعیان میاه و تلفن و برق و آب و گاز به نام موکل در هر کجا و با هر ثمن و مال الصلح و به هر نحو اعم از مشاع یا مفروز ، متناوباً متوالیاً دفعتاً و یا مکرراً و تنظیم و امضاو اجرای مبایعه نامه یا قولنامه های مربوطه به نام موکل و تادیه ثمن و مال الصلح و تحویل گرفتن مبیع یا مورد صلح و اسقاط نمودن کافه خیارات خصوصاًً خیار غبن هرچند فاحش و سلب نمودن هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی و بعدی ولو به عنوان تضرر و غیره در ضمن عقد و قبول وکالت نامه های مربوطه به نام موکل مرقوم و انجام آن و قبول مسئولیت های شناسایی انتقال دهنده و تنظیم و امضاء اسناد رسمی و اصلاحیه های احتمالی بعدی آن و در صورت برقراری تعهد تخلیه و تحویل و الزامات دیگر از سوی انتقال دهنده ، درخواست انجام اجرای آن ولو به صورت صدور اجراییه و تادیه هزینه های قانونی و تسلیم یا اخذ اسناد مالکیت و سایر اوراق و مدارک و اسناد اعم از اصل یا رونوشت و کپی .

حدود اختیارات :

وکیل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وکالت اداری اختیارات مزبوره می باشد اقدام و امضاء وکیل در این مورد به جای اقدام و امضاء موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور یا کسب اجازه مجدد موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است .

معاونت حقوقی و امور مجلس

تاریخ و امضاء

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره آنلاین مراجعه بفرمایید

دانلود فایل تعرفه خدمات بانک قراردادهای حقوقی

تعرفه خدمات بانک قراردادهای حقوقی (برای اشخاص حقیقی)

جهت آگاهی از تعرفه بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود فایل تعرفه خدمات بانک قراردادهای حقوقی

مشاوره حقوقی
تنظیم اظهارنامه
تنظیم شکواییه
تنظیم انواع دادخواست
تنظیم انواع لوایح حقوقی
تنظیم متون حقوقی (غیر از قرارداد)
تنظیم انواع قراردادها
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری
ثبت انواع شرکت (فقط در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات)
ثبت اختراع و انواع علامت تجاری (فقط در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات)

نکات:
• مشاوره حقوقی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی (با ارائه کارت شناسایی) رایگان است
• تعرفه خدمات حقوقی به افراد حقوقی، موسسات و شرکتها 20% بیشتر از مبالغ مندرج در جداول تعرفه مربوط خدمات حقوقی افراد حقیقی است
• تعرفه خدمات حقوقی تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا 50% بیشتر از مبالغ مندرج در جداول تعرفه مربوط خدمات حقوقی افراد حقیقی است
• هر جلسه مشاوره حقوقی 40 دقیقه می باشد.
• به سبب تعهدات حرفه ای، وکلای موسسه از پذیرش پرونده های “طلاق” معذور بوده و در این حوزه صرفا مشاوره حقوقی انجام خواهد شد.

تماس با بانک قراردادهای حقوقی
تلفن :88610340     فکس : 88605139
ایمیل : info @ gharardad.org
www.gharardad.org