تصویب اصول حاکم پروانه ایجاد و بهره برداري شبکه ثابت بیسیم

ایستنا: براساس مصوبه شماره 2 جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اصول حاکم پروانه ایجاد و بهره برداري شبکه بیسیم براي ارائه خدمات عمده فروشی را به شرح زیر تصویب شد:
مقدمه
با عنایت به لزوم توسعه خدمات باندپهن ثابت در کشور به موازات توسعه خدمات باند پهن همراه و تقویت فضاي رقابتی و به منظور استفاده بهینه از منابع محدود خدادادي طیف فرکانسی و طبق بند ماده 15 مصوبه شماره 2 جلسه 206 مورخ 93/10/21، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 222 مورخ 94/7/16، پیشنهاد سازمان را در خصوص اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره برداري شبکه ثابت بی سیم براي ارائه خدمات عمده فروشی بررسی و به شرح زیر تصویب کرد.
1- تعاریف
اصطلاحات و عبارات بکار رفته در این مصوبه، داراي معانی زیر است:
1 -1- کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
2 -1- سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
3 -1- دارنده پروانه: دارنده پروانه ایجاد و بهره برداري شبکه ثابت بیسیم براي ارائه خدمات بهصورت عمده فروشی در باندهاي فرکانسی تعیین شده در این مصوبه
پروانه
-4 -1 FTTx : پروانه ایجاد و بهرهبرداري از شبکه هاي انتقال داده نوري و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوري شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیاننت
پروانه -5 -1 FCP : پروانه ایجاد و بهرهبرداري از شبکه ارتباطات ثابت
پروانه -6 -1 FWA : پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوري بیسیم ثابت
7 -1- متقاضی: هر شخص حقوقی یا کنسرسیومی که طبق شرایط این مصوبه و شرایط عمومی مزایده، تقاضاي شرکت در مزایده را داشته باشد.
8 -1- خدمات خرده فروشی: خدماتی که دارندگان یکی از پروانههاي مجاز سازمان، به مشترکین نهایی خود ارائه می کنند.
9 -1- خدمات عمده فروشی: خدمات موضوع پروانه که دارنده پروانه به سایر دارندگان پروانه مجاز از سازمان ارائه میکند.
10 -1- فرکانس پاك: تکه باند فرکانسی در محدودههاي تعیین شده در این مصوبه که عاري از هر گونه تداخل مضر به دارنده پروانه واگذار خواهد شد. فرایند واگذاري فرکانس پاك توسط سازمان اعلام خواهد شد.
11 -1- تداخل مضر: تداخلی است که باعث کاهش جدي کیفیت، مزاحمت یا قطع مکرر سرویس ارتباط رادیویی دارنده پروانه دراکثر شهرهاي تحت پوشش وي گردد و یا عملکرد سایر سرویسهاي رادیویی را به خطر اندازد و باعث کاهش جدي کیفیت، مزاحمت یا قطع مکرر یک سرویس ارتباط رادیویی مجاز شود.
12 -1- تاریخ صدور: تاریخی که پروانه توسط سازمان صادر میشود.
13 -1- تاریخ لازم الاجراشدن: تاریخی تحویل فرکانس پاك به دارنده پروانه که مبناي شروع تعهدات دارنده پروانه خواهد بود.
14 -1- تاریخ شروع: تاریخ شروع به ارائه خدمات توسط دارنده پروانه که حداکثر 9 ماه پس از تاریخ لازمالاجراشدن خواهد بود.
15 -1- قلمروفعالیت: سرزمین جمهوري اسلامی ایران
2- شبکه موضوع پروانه:
شبکه مخابراتی شامل خطوط ارتباطی و تجهیزات لازم اعم از نرم افزار و سخت افزار که امکان دسترسی و انتقال داده را بین دو یا چند نقطه، جهت ارایه خدمات موضوع پروانهدر قلمرو فعالیت پروانه به صورت بیسیم فراهم میسازد.
3- خدمات موضوع پروانه
ایجاد بستر ارتباطی از سوي دارنده پروانه که امکان ارایه هرگونه خدمت دسترسی رادیویی را مستقل از فناوري، براي دارندگان سایر پروانههاي مجاز در چارچوب قرارداد عمدهفروشی و قوانین و مقررات جاري کشور امکانپذیر سازد.
5 تبصره: خدمات موضوع پروانه میتواند ترابردپذیر باشد. ترابردپذیري خدمت به این معناست که با جابجایی مکانی از طریق نقاط مختلف شبکه موضوع پروانه، امکان بهره برداري از خدمات مورد نظر براي مشترك امکانپذیر باشد.
4- شرایط و ضوابط اعطاي پروانه
1 -4- سازمان در چارچوب این مصوبه، پروانه ایجاد و بهرهبرداري شبکه ثابت بی سیم براي ارائه خدمات عمده فروشی صادر می کند.
6 باندهاي فرکانسی تعیین شده در جدول زیر با داپلکسینگ تقسیم زمانی (TDD) به دارندگان پروانه واگذار خواهد شد.
dopcrt1.png
تبصره: هیچ گونه باند محافظی بین تکه باندهاي قابل واگذاري و باندهاي فرکانسی مجاور منظور نخواهد شد و دارندگان پروانه در باندهاي فرکانسی فوق متعهد به عدم ایجاد تداخل مضر بر باندهاي FDD و TDD مجاور هستند. باندهاي فرکانسی مجاور نیز نبایدهیچگونه تداخل مضري روي باندهاي فرکانسی واگذاري بر اساس این مصوبه داشته باشند.
2 -4- اعطاي پروانه به شیوه مزایده و طبق ضوابط اختصاصی تعیین شده در این اصول حاکم و پیوست شماره1این مصوبه خواهدبود. در این مزایده یک شرکت درهر گروه به عنوان برنده مزایده انتخاب خواهد شد.
5- حق امتیاز و تسهیم درآمد و مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد
1 -5- مبلغ پایه حق امتیاز براي هر یک از گروههاي B ،A و C به شرح جدول زیرتعیین میشود.
باند قابل واگذاری A با مبلغ پایه حق امتیاز برای هر تکه باند: 1900 میلیارد ریال
باند قابل واگذاری B با مبلغ پایه حق امتیاز برای هر تکه باند: 900 میلیارد ریال
باند قابل واگذاری C با مبلغ پایه حق امتیاز برای هر تکه باند: 500 میلیارد ریال
2 -5- پس از تعیین و اعلام برنده، برندگان مزایده در گروههايA و B می توانند، حداکثر یک(1) ماه پس از اعلام از سوي سازمان به عنوان برنده مزایده، با اضافه کردن هر یک از دارندگان پروانه FCP با حداقل سهم 10 درصد علاوه بر دارندگان پروانه شرکت کننده در کنسرسیوم متقاضی، از تخفیف 10درصدي مابه التفاوت مبلغ حق امتیاز بدست آمده در مزایده و پایه بهره مند شوند.
3 -5- برنده مزایده باید 40 درصد مبلغ حق امتیاز تعیین شده در مزایده را در زمان صدور پروانه و مابقی را حداکثر تا پایان سال اول پرداخت کند.
تبصره: برنده مزایده، درهنگام صدور پروانه بایدمعادل باقیمانده مبلغ حق امتیاز، ضمانتنامه بانکی معتبر به سازمان ارائه کند.
4 -5- مبالغ تسهیم درآمد در هر یک از گروههاي B ،A و C، در هر سال شمسی 10درصد تعیین میشود که توسط دارنده پروانه باید پرداخت شود.
5 -5- مبالغ تضمین شده تسهیم درآمدبابت هر سال شمسی به شرح مبالغ تعیین شده در جدول زیر خواهدبود.
dopcrt2.png
تبصره1: مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد باید در 4 قسط مساوي و در پایان هرسه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه در هر سال قراردادي توسط دارنده پروانه به سازمان پرداخت شود
تبصره2: در صورتی که مبالغ تسهیم درآمد بیشتر از مبالغ تضمین شده باشد، دارنده پروانه باید ظرف مدت دو ماه بعد از پایان هر سال قراردادي، باقیمانده آن را به سازمان پرداخت کند.
6- شرایط متقاضی
1 -6- متقاضی دریافت پروانه در گروه A باید کنسرسیومی متشکل از حداقل 3 شرکت از بین دارندگان پروانه FCP و دارنده پروانه FTTx باشدکه در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شده است، به گونه اي که حداقل شصت درصد(60%) سهام متقاضی متعلق به دارندگان پروانه مذکور شرکت کننده در کنسرسیوم متقاضی باشد.
تبصره1: سهم هر کدام از دارندگان پروانه FCP و FTTx شرکت کننده در کنسرسیوممتقاضی باید حداقل ده درصد(10%) باشد.
8 تبصره2: دارندگان پروانه ارائه خدمات شبکه تلفن همراه (MNO) و یا سهامداران آنها، میتوانند سهامدار متقاضی دریافت پروانه در گروه A باشند، که در این صورت حداکثر سهم دارندگان پروانه ارائه خدمات شبکه تلفن همراه (MNO) و یا سهامداران آنها در کنسرسیوم متقاضی بیست درصد(20%) تعیین میشود.
تبصره3: هیچکدام از سهامداران شرکت کننده در کنسرسیوم متقاضی، نباید در شرکتی که براي دریافت پروانه به ثبت رسیده و یا خواهد رسید، داراي سهام کنترلی باشند.
تبصره4: چنانچه پس از تعیین و اعلام برنده، برنده مزایده در گروه A، درخواستی در خصوص اضافه کردن دارندگان پروانه FCP طبق شرایط تعیین شده در بند 2 -5به برنده مزایده ارائه نشود، سهم دارندگان پروانه ارائه خدمات شبکه تلفن همراه (MNO) و یا سهامداران آنها تا سی درصد(30%) قابل افزایش است.
2 -6- متقاضی دریافت پروانه در گروه B باید کنسرسیومی متشکل از بین دارندگان پروانه FWA یا شبکه تلفن همراه باشد که در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شده است، به گونه اي که حداقل شصت درصد(60%) سهام متقاضی متعلق به دارندگان پروانه مذکور شرکت کننده در کنسرسیوم باشد.
تبصره1: دارندگان پروانه FCP و یا دارنده پروانه FTTx و یا سهامداران آنها، میتوانند سهامدار متقاضی دریافت پروانه در گروه B باشند. حداکثر سهم دارندگان پروانه FCP و یا دارنده پروانه FTTx و یا سهامداران آنها در کنسرسیوم متقاضی چهل درصد(40%) تعیین میشود.
تبصره2: هیچکدام از سهامداران شرکت کننده در کنسرسیوم متقاضی، نباید در شرکتی که براي دریافت پروانه به ثبت رسیده و یا خواهدرسید، داراي سهام کنترلی باشند.
3 -6- متقاضی دریافت پروانه در گروه C باید داراي یکی از پروانه هاي FCP، پروانه FTTx ، پروانه FWA یا شبکه تلفن همراه و یا کنسرسیومی از بین این دسته از دارندگان پروانه، که در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شده است، باشد.
تبصره: هیچکدام از سهامداران شرکت کننده در کنسرسیوم متقاضی، نباید در شرکتی که براي دریافت پروانه به ثبت رسیده و یا خواهدرسید، داراي سهام کنترلی باشند.
7- مدت اعتبار و شرایط تمدید پروانه
 مدت اعتبار پروانه درهر یک ا ز گروههاي B ،A و C، ده(10) سال از تاریخ لازمالاجراشدن پروانه است. تمدید پروانه بعداز پایان مهلت اعتبار طبق شرایط مصوب کمیسیون خواهدبود.
8- تعهدات اجرا و توسعه و ارائه خدمات
1 -8- متقاضیان باید طرح تجاري و فنی خود را که حداقل شامل برنامه اجرا و توسعه شبکه، خدمات، ظرفیت و پوشش، برنامه زمانبندي CAPEX)) و عملیاتی اجرایی براي ارائه خدمات و پوشش در هر شهر یا هر نقطه، هزینههاي سرمایهگذاري، (OPEX) نحوه تامین سرمایه، فهرست خدمات و تعرفه هاي پیشنهادي براي هر خدمت، درآمد پیش بینی شده براي هر سال باشد، را در هنگام تقاضا به همراه سایر اسناد مزایده به سازمان ارائه کنند.
2 -8- حداقل تعهدات اجرا و توسعه براي ایجاد ظرفیت و پوشش رادیویی و جغرافیایی تا انتهاي سال دوم در شهرهاي بزرگ و تا انتهاي سال سوم براي کلیه مراکز استان و تا انتهاي سال چهارم، براي شهرهاي با جمعیت بیشتر از 200،000 نفر، باید به نحوي باشد که دارنده پروانه حداکثر پس از 3 ماه از دریافت درخواست، نیازهاي درخواست شده براي ظرفیت و پوشش را که منجر به عقد قرارداد بین دارنده پروانهو شخص درخواست کننده داراي پروانهمجاز شده است، را تامین کند.
تبصره1: منظور از شهرهاي بزرگ شهرهاي تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، کرج، شیراز، اهواز و قم است.
تبصره2: غیر از تعهدات اجرا و توسعه حداقلیِ تعیین شده در این بند، تعهدات اجرا و توسعه اعلام شده در طرح تجاري متقاضی در مراکز استانها و سایر شهرها و نقاط کشور، بهعنوان تعهدات اجرا و توسعهدارنده پروانهمحسوب خواهد شد.
تبصره3: باند فرکانسی فقط در نقاطی که دارنده پروانه بر اساس این بند و نقاطی که بر اساس طرح تجاري پیشنهادي، متعهد به ایجاد شبکه و ظرفیت و ارائه خدمت شده است، به دارنده پروانهواگذار خواهد شد.
3 -8- دارنده پروانه موظف است سه درصد(3%) از ظرفیت شبکه دسترسی خود را براي نقاط مشمول USO، اعلامی از سوي سازمان تخصیص دهد. در این خصوص دارنده پروانه در شروع هر سال موظف است ظرفیت پهناي باند شبکه دسترسی موجود و برنامه توسعه خود را در طول سال بر حسب بیت بر ثانیه به سازمان اعلام کند. سازمان بر اساس ظرفیت اعلامی نیازهاي خود را به دارنده پروانه اعلام خواهدکرد.
تبصره: درآمدهاي حاصل شده در نقاط USO مشمول تسهیم درآمدنخواهد شد.
4 -8- در صورت عدم ایفاي تعهدات در پایان هر سال قراردادي، سازمان میتواندباند فرکانسی را در مناطقی که دارنده پروانه تعهدات خود را در آنها اجرایی نکرده است، از دارنده پروانه پس بگیرد، که در این صورت دارنده پروانه حق هرگونه اعتراضی را در مراجع قضایی از خود سلب و ساقط میکند.
9- نحوه ارائه خدمات
1 -9- دارنده پروانه باید خدمات خود را به صورت عمدهفروشی ارائه کرده و پس از تاریخ شروع، کل ظرفیت شبکه موضوع پروانه خود را به صورت عمده فروشی و براساس شرایط رقابتی عادلانهو اصل عدم تبعیض در اختیار دارندگان سایر پروانهها قراردهد.
2 -9- دارندگان سایر پروانهها میتوانند صرفا با رعایت شرایط مندرج در پروانه خود، از خدمات عمده فروشی دارنده پروانهاستفاده کنند.
3 -9- دارنده پروانه در گروه A میتواند حداکثر سی درصد(30%) ظرفیت خود را به دارندگان پروانه ارائه خدمات شبکه تلفن همراه (MNO) قرار دهد.
10- تعرفه خدمات
تعرفه خدمات عمده فروشی بر مبناي توافق خواهد بود. در صورت تصویب تعرفه عمدهفروشی توسط کمیسیون که با هدف ترغیب به افزایش خدمات جدید و جلوگیري از رقابت قیمتی ناعادلانه در خدمات تعیین خواهد شد، تعرفههاي مصوب کمیسیون ملاك عمل خواهد بود.
11- نظارت
1 -11- نظارت بر انجام تعهدات دارنده پروانه توسط سازمان انجام میگیرد و دارنده پروانه موظف است نسبت به ایجاد دسترسی برخط براي سازمان و اتصال به شبکه هاي هوشمند نظارتی و داشبورد مدیریتی بر اساس شاخصها و استاندارهاي اعلامی سازمان اقدام نموده و کلیه امکانات سخت افزاري و نرم افزاري و ارتباطی لازم براي دسترسی بر خط و غیر بر خط الکترونیکی به تجهیزات، پرونده و دادههاي الکترونیکی مربوط بهانجاموظایف نظارت و بازرسی الکترونیکی از راه دور را براي سازمان فراهم آورد.
2 -11- دارنده پروانه موظف است نیازمندیهاي نظارت از راه نزدیک، اعم از ورود به محلها و ساختمانها که در آن تجهیزات شبکه دارنده پروانهو یا اسناد مربوط به شبکهموضوع پروانه در آن نگهداري میگردد را براي سازمان فراهم آورد.
3 -11- دارنده پروانه موظف است کلیه تجهیزاتی که براي ارائه خدمات موضوع پروانه و برپاسازي ارتباطات مورد نیاز در لایههاي مختلف شبکهبکار گرفته و یا در آینده بکار خواهدگرفت را به سیستمهاي استاندارد مدیریت شبکه مجهز نماید.
4 -11- دارنده پروانه موظف است طبق نظر سازمان گزارشات دورهاي از عملکرد خود را مطابق چارچوب و زمانبندي اعلام شده از سوي سازمان ارایه کند.
5 -11- دارنده پروانه موظف است اطلاعات مربوط به مشترکین، وضعیت خدمات ارائه شده، وضعیت رسیدگی به درخواست ها و شکایات، اطلاعات مالی، صورتحساب و سایر اطلاعات مربوطه را با استفاده از سیستمهاي استاندارد صدور صورتحساب و امور مشترکین به صورت متمرکز با رعایت قوانین و مقررات پردازش و نگهداري کنند.
6 -11- دارنده پروانه موظف است همزمان با ارائه خدمت، سامانه هاي اندازه گیري کیفیت خدمت را با قابلیت ثبت نتایج و ارایه کد پیگیري براي مشترکین در درگاه رسمی خود ایجاد و دسترسی برخط سازمان به این سامانهرا فراهم کند.
12- شرایط رقابت
دارنده پروانهبایداز هرگونهعملکرد ضدرقابتی بهتنهایی یا با مشارکت سایر دارندگان پروانه خودداري کند.
13-امنیت ملی
1 -13- دارنده پروانه باید براي رعایت مقتضیات امنیت ملی و اعمال اختیارات دستگاههاي امنیتی، کلیه تدابیر را اتخاذ و تسهیلات لازم را ایجاد نماید. به این منظور کلیـه مـوارد مورد نیاز مراجع فوقالذکر که به دارنده پروانه ابلاغ میشود، بدون هرگونه ادعایی توسط دارنده پروانه لازمالاجرا است.
2 -13- شروع فعالیت دارنده پروانه منوط به تامین نیازهاي وزارت اطلاعات و اخذ تائیدیه وزارت مذکور دراین خصوص میباشد و در صورتیکه به هردلیل روند تامین تمام یا قسمتی از نیازها در هرمرحله از فعالیت مختل شود، دارنده پروانه تا زمان احیاي مجدد آنها موظف بهتوقف فعالیت درآن موضوع یا محدوده فعالیت است.
3 -13- رعایت ضوابط و مقررات دفاعی و امنیتی که توسط شوراي عالی امنیت ملی ابلاغ میشود، براي دارنده پروانهالزامی است.
14- پدافند غیر عامل
رعایت مقتضیات پدافند غیرعامل که توسط مراجع ذیربط اعلام و توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ می شود الزامی بوده و دارنده پروانه موظف است کلیهتدابیرلازمرا جهت پیاده سازي آن فراهم آورد.
15- جریمه نقض تعهدات
در صورت عدم ایفاي تعهدات مندرج در پروانه و یا نقض مقررات مصوب کمیسیون، سازمان دارنده پروانه را مطابق با مفاد پیوست 2 جریمه خواهد کرد.
16- تعلیق
چنانچه دارنده پروانه هریک از تعهدات مندرج در پروانه را ایفا نکند، سازمان مهلتی را در راستاي رفع تخلف، به دارنده پروانه اعطا میکند. در صورت انقضا مهلت ، چنانچه دارنده پروانه در راستاي رفع تخلف اقدام نکند، سازمان میتواند علاوه بر اعمال جریمه، پروانه فعالیت را به مدت شش ماه تعلیق کند. دارنده پروانه در مدت تعلیق پروانه، صرفا موظف به ارایه خدمات به مشترکین فعلی خود بوده و هرگونه توسعه خدمات و
مشترکین در مدت تعلیق ممنوع است.
17- کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه
1 -17- در موارد ذیل سازمان می تواند، نسبت به کاهش مدت اعتبار و یا لغو پروانه اقدام کند:
1 -1 -17- انحلال شخصیت حقوقی دارنده پروانه
2 -1 -17- درخواست دارنده پروانهبراي لغو پروانهقبل از پایان مدت اعتبار آن
3 -1 -17- تبادل ترافیک بینالملل خارج از ضوابط و مقررات
4 -1 -17- عدم اقدام به پرداخت جرایم نقض تعهدات مندرج در پیوست 2
5 -1 -17- نقض شرایط و تعهدات رقابتی
6 -1 -17- عدم رعایت مقررات مطابق ضوابط و تعهدات مندرج در پروانه از جمله ضوابط مربوط به تامین مفاد مواد امنیت ملی و پدافندغیرعامل
7 -1 -17- استمرار تخلفات در زمان تعلیق و یا تکرار آنها
2 -17- در صورتیکه پروانه مشمول لغو شناخته شود، سازمان ضمن ابلاغ موضوع به دارنده پروانه، فرصت سه ماهه براي تعیین تکلیف تعهدات دارنده پروانه به وي اعطا میکند. در مهلت داده شده به دارنده پروانه، هرگونه توسعه خدمات و اخذ مشترکین جدید ممنوع
است. پس از ابلاغ اخطار لغو به دارنده پروانه، سازمان مراتب را بهکمیسیون منعکس و حسب تصمیم کمیسیون اقدام خواهدکرد.
18- سایر مقررات
1 -18- دارنده پروانهموظف است حق استفاده از فرکانس را بر اساس مصوبه107مورخ 89/12/22کمیسیون، به سازمان بپردازد.
2 -18 11- در صورتیکه در طول مدت اعتبار پروانه ، به دلیل تغییر طرح ملی فرکانسی کشور، نیاز به جابجایی باند فرکانسی باشد، دارنده  پروانهموظف است بر اساس نظر سازمان اقدامکند.
3 -18- مدیریت فنی و پشتیبانی خدمات موضوع پروانه باید به اشخاص حقیقی یا حقوقی با تابعیت ایرانی حاضر در شخص حقوقی دارنده پروانهواگذار شود.
4 -18- هرگونه قوانین و مقررات جدید، از جمله مقرراتی که توسط کمیسیون به منظور انجام وظایف قانونی به تصویب می رسد، براي  دارنده پروانه لازم الاجراء است.
5 -18- دارنده پروانهموظف به اشتراك سایت و شبکهبر اساس شرایط اعلامی سازمان است.
6 -18- دارنده پروانه باید تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نیاز براي نگهداري و پشتیبانی خدمات موضوع پروانه را در چارچوب ضوابط و استانداردهاي ملی و بینالمللی مرتبط، فراهم کند.
7 -18- صدور پروانه توسط سازمان به دارنده پروانه، هیچگونه الزامی را جهت عدم صدور پروانههاي مشابه توسط سازمان ایجاد نمیکند.
سازمان در اعطاي پروانههاي مشابه شرایط رقابتی را لحاظ خواهدکرد.
8 -18- تفسیر مفاد این مصوبهو پیوستهاي آن صرفا با کمیسیون است.
پیوست شماره 1
ضوابط مزایده پروانه ایجاد و بهرهبرداري شبکه ثابت بی سیم براي ارائه خدمات عمده فروشی
1- روش انتخاب متقاضیان دریافت پروانه ایجاد و بهرهبرداري شبکه ثابت بی سیم براي ارائه خدمات عمده فروشی در گروههاي B ،A و C از طریق مزایده و طبق شرایط تعیین شده در اصول حاکم و کسب امتیاز حداقل لازم در هر یک از شاخص هاي جدول زیر و در مجموع حداقل 30 امتیاز از کل شاخصها میباشد.
dopcrt3.png
تبصره1: متقاضیانی که حداقل امتیاز تعیین شده در هر شاخص را کسب نکنند و یا در مجموع از کل شاخص ها 30 امتیاز کسب نکنند، از فرایند مزایده حذف خواهند شد.
تبصره2: در صورت کسب شرایط به نسبت کسري از حد نصابهاي تعیین شده، امتیاز به صورت خطی محاسبه میشود.
2- کنسرسیومهاي متقاضی شرکت در مزایده می باشند، باید (1) اثبات کنند که اقدامات قانونی براي تشکیل یک شرکت ایرانی را آغاز نمودهاند و (2) متعهد گردند که در صورت انتخاب و اعلام آنها به عنوان برنده، ظرف مدت (45) روز کاري اقدام به ثبت شرکت خواهندکرد.
تبصره: متقاضیان باید در کنسرسیوم، شرایط تعیین شده در ماده 6 اصول حاکم را رعایت کنند در غیر این صورت از فرایند مزایده حذف خواهند شد.
3- مزایدهگران نمیتوانند پس از ارایه تقاضا یا پیشنهاد خود اقدام به تغییر نحوه سهامداري خود کنند. منظور از نحوه سهامداري در خصوص کنسرسیومها، درصد توزیع سهام کنسرسیوم بین اعضا کنسرسیومی است که با اعلام قبلی و کتبی به سازمان درآینده تشکیل شرکت خواهد داد.
تبصره: هرگونه تغییر در نحوة توزیع سهام و تغییر در سهامداري بین اعضاء کنسرسیوم برنده مزایده بر اساس بند 2-5 اصول حاکم با کسب تاییدیه از سوي سازمان مجاز است. همچنین پس از اعطاي پروانه تغییر در نحوة توزیع سهام و تغییر در سهامداري بین اعضاء دارنده پروانه، با کسب مجوز از سوي سازمان و طبق مفاد موافقت نامۀ پروانه قابل اجرا خواهد بود.
4- مزایده گران باید در پیشنهاد مالی خود، مبلغ حق امتیاز را بر اساس مبالغ پایه حق امتیاز و مبلغ اسمی تسهیم درآمد حاصل از اعمال درصد تسهیم درآمد در طرح تجاري مزایدهگر براي هر سال شمسی در طول دوره اعتبار پروانه را قید کنند.
5- پاکات پیشنهاد مالی متقاضیانی که شرایط لازم براي شرکت در مزایده را بر اساس مفاد اصول حاکم داشته و حداقل امتیاز لازم را بر اساس بند 1 این پیوست کسب کنند، بازگشایی شده و بالاترین مبلغ پیشنهادي حق امتیاز، به عنوان مبناي تعیین برنده مزایده در پیشنهادات مالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
6- مزایدهگر داراي بالاترین مبلغ پیشنهادي حق امتیاز، به عنوان برنده مزایده معرفی خواهد شد و مزایدهگر داراي مبلغ پیشنهادي دوم، به عنوان برنده ذخیره انتخاب خواهد شد.
تبصره: بعد از انتخاب برنده مزایده و برنده ذخیره، ضمانتنامه سایر مزایدهگران آزاد خواهد شد.
7- در صورت استنکاف هر یک از برندگان مزایده از دریافت پروانه و یا عدم اقدام در خصوص شرایط مندرج در بند2 این پیوست، سازمان ضمن مطالبه وجه ضمانتنامه شرکت در مزایده آنها، از برنده ذخیره براي اعطاء پروانه دعوت به عمل خواهد آورد. در این حالت، در صورت استنکاف برنده ذخیره از دریافت پروانه و یا عدم اقدام در خصوص شرایط مندرج در بند 2 ، سازمان ضمن مطالبه وجه ضمانتنامه شرکت در مزایده وي، بر اساس تصمیم کمیسیون اقدام خواهد کرد.
8- مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده 10 درصد مبلغ پایه حق امتیاز تعیین میشود.
پیوست شماره 2
جریمه تخلفات و نقض تعهدات
dopcrt4.png
dopcrt5.png

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *